PEAK LinkedIn

Privacy

Wie zijn wij?
Vinance Assurantiën en Financiële Dienstverlening BV en Vinance Financiële Adviezen BV (handelend onder Vinance) hebben als kernactiviteiten het adviseren over en het bemiddelen in financiële diensten en producten, het voeren van de polisadministratie, het uitvoeren van de verzekeringsacceptatie en het behandelen van verzekeringsclaims voor rekening en risico van een aantal verzekeraars. Bij deze dienstverlening verwerken wij een veelheid van persoonsgegevens. Onze contactgegevens zijn:

telefoon: 040-2307666;
e-mail: verzekering@vinance.nl
hypotheek@vinance.nl;
website: www.vinance.nl;
adres: Kapelstraat-Noord 157 5502CC Veldhoven
Eikenbos 6-8 5531MZ Bladel

Waarom dit statement?
Wij zijn ervoor verantwoordelijk om uw persoonsgegevens zo goed mogelijk te beschermen. Wij moeten daarbij voldoen aan de eisen van de privacyregelgeving. Wij willen o.a. transparant zijn over de soorten gegevens die wij verwerken, de doelen voor de verwerking, met wie wij gegevens delen en welke rechten u heeft ten aanzien van uw eigen gegevens. In dit Privacy-statement informeren wij u hierover. Heeft u na het lezen van dit document nog vragen? Neemt u dan contact met ons op.

1. Soorten gegevens
1.1 Wij verwerken (mogelijk) de volgende persoonsgegevens van u:
- contactgegevens, zoals naam, adres, woonplaats, telefoonnummer, en emailadres;
- leeftijd, geslacht, burgerlijke staat;
- gegevens met betrekking tot paspoort, rijbewijs of een ander identiteitsbewijs (soms vragen wij om een kopie van een identiteitsbewijs);
- gegevens over dienstverband, inkomen, beroep en werkgever;
- gegevens over financiële situatie, vermogen, en eventuele schulden;
- gegevens over huidige financiële producten, zoals bankrekeningen of verzekeringen;
- bijzondere persoonsgegevens, bijvoorbeeld gezondheid (in sommige gevallen);
- gegevens over eventuele strafrechtelijke feiten, fraudeaspecten (indien relevant);
- gegevens ingediende claims/claimhistorie;
- overige gegevens die nodig zijn om u om u zo goed mogelijk te kunnen adviseren.

1.2 Wanneer wij gezondheidsgegevens of strafrechtelijke gegevens verwerken, doen wij dat uiterst zorgvuldig, en doorgaans alleen met uw toestemming.

2. Doelen van de verwerking van gegevens
2.1 Wij verwerken uw persoonsgegevens gericht op de o.a. de volgende activiteiten in onze onderneming:
- het helpen van klanten bij vragen en problemen;
- het helpen van klanten die schade hebben;
- het sluiten en uitvoeren van overeenkomsten;
- het (laten) beheren van onze relatie met (potentiële) klanten en bezoekers;
- het beheren en uitbreiden van ons klantenbestand;
- het beoordelen en accepteren van potentiële klanten;
- het beoordelen en accepteren van verzekeringsovereenkomsten;
- het verrichten van analyses van persoonsgegevens ten behoeve van statistische doeleinden en het gebruik van een archiefbestemming;
- het uitvoeren van (gerichte) marketing• en promotieactiviteiten om een relatie met een (potentiële) klant tot stand te brengen, in stand te houden of uit te breiden;
- het voldoen aan wettelijke verplichtingen;
- het versturen van nieuwsbrieven of informatie van specifieke aard.

3. Rechtsgronden voor verwerking van gegevens
3.1 Wij gebruiken tenminste een van de volgende gronden voor de verwerking van uw persoonsgegevens:
- het uitvoeren van een overeenkomst voor een financieel product of een financiële dienst;
- het kunnen voldoen aan een wettelijke verplichting die op ons rust, bijvoorbeeld het voldoen aan onze wettelijke zorgplicht gedurende de looptijd van een financieel product dat tot stand gekomen is of het voldoen aan wettelijke termijnen voor het bewaren van gegevens;
- de uitdrukkelijke toestemming die u heeft gegeven om gegevens te verwerken voor specifieke doeleinden. Deze toestemming kunt u altijd weer intrekken;
- voor de behartiging van onze gerechtvaardigde belangen in het kader van onze bedrijfsvoering of die van een derde. Wij maken hierbij steeds de afweging tussen uw belangen en die van ons. Onze belangen betreffen onder andere de (verantwoording van) zorgvuldige uitvoering van overeenkomsten met u, het onderhouden en eventueel uitbouwen van onze klantrelatie via eventueel direct- marketing en/of profilering gericht op marketing.

4. Opslag en bewaartermijn van persoonsgegevens
4.1 Wij bewaren uw persoonsgegevens alleen zolang en voor zover wij deze nodig hebben. Gegevens die wij noodzakelijkerwijs nodig hebben bewaren wij in ieder geval gedurende de looptijd van onze relatie of overeenkomst.

4.2 Als onze relatie of overeenkomst eindigt dan bewaren wij de gegevens gedurende minimaal de wettelijke bewaartermijnen die voor ons gelden.

5. Informatie, wijziging en bezwaar
5.1 U heeft specifieke rechten ten aanzien van de verwerking van uw persoonsgegevens. Hierover kunt u altijd contact met ons opnemen.

5.2 Dat geldt zeker ook voor de volgende onderwerpen:
- of wij uw persoonsgegevens verwerken;
- de manier waarop wij uw persoonsgegevens verwerken;
- inzage in de persoonsgegevens die wij van u verwerken;
- bezwaren tegen het verwerken van uw persoonsgegevens;
- aanpassing van uw persoonsgegevens als deze (mogelijk) onjuist zijn verwerkt;
- beperking van uw persoonsgegevens;
- verwijdering (wissen) van uw persoonsgegevens;
- overdracht van uw persoonsgegevens aan uzelf of aan een andere organisatie op uw verzoek;
- vragen over de inhoud van dit Privacy statement.

5.3 Let op: het kan zijn dat wij niet in alle gevallen tegemoet kunnen komen aan een verzoek. Als dit het geval is zullen we u dit gemotiveerd laten weten.

6. Beveiliging van uw gegevens
6.1 Wij hebben technische en organisatorische maatregelen getroffen om uw persoonsgegevens te beveiligen. Wij gaan hierbij uit van de maatregelen die op basis van de stand van de techniek redelijkerwijs van ons mogen worden verwacht.

6.2 Vinance heeft de benodigde verwerkersovereenkomsten gesloten met haar belangrijkste IT-leveranciers en overige verwerkers waar dit op van toepassing is.

7. Verstrekken van gegevens aan derden
7.1 Wij verstrekken uw persoonsgegevens niet zomaar aan anderen. Dat mogen wij wel doen als u ons daarvoor toestemming hebt gegeven, als wij daartoe verplicht zijn op grond van de wet of een rechterlijke uitspraak, of als zo’n verstrekking ten dienste staat van onze doeleinden van de verwerking van persoonsgegevens.

7.2 Voor de uitvoering van onze bedrijfsvoering en afhankelijk van de verleende diensten aan u verstrekken wij uw persoonsgegevens mogelijk wel aan de volgende personen of partijen:
- financiële instellingen (zoals banken of verzekeraars) voor wie wij een financieel product accepteren, administreren of schades regelen waarbij u partij of onderwerp bent in de verzekeringsovereenkomst;
- personen en instanties die op grond van een wettelijke verplichting geïnformeerd moeten worden;
- externe partijen die gegevens onder onze zeggenschap en verantwoordelijkheid verwerken, zoals onze ICT-dienstverlener of ons (direct) marketingbureau;
- databases gericht op fraudebestrijding zoals Fish en Cis
- partijen die betrokken zijn voor een goede uitvoering van een overeenkomst zoals bijvoorbeeld, schade-experts, notarissen, advocaten, accountants of taxateurs.

7.3 Externen partijen die de persoonsgegevens onder onze verantwoordelijkheid verwerken, doen dit uitsluitend voor doelen en onder voorwaarden die wij met hen hebben afgesproken. Dit leggen we vast in schriftelijke overeenkomsten.

8. Wijzigingen van het Privacy statement
8.1 Het kan voorkomen dat wij dit Privacy statement in de toekomst wijzigen. Op onze website vindt u steeds het meest actuele statement.

9. Klachtrecht
9.1 Bent u het niet eens met de wijze waarop wij uw persoonsgegevens verwerken of omgaan met uw rechten als klant? Neem dan in ieder geval contact met ons, wij zijn bereikbaar per e-mail via info@vinance.nl of telefonisch op nummer 040-2307666.

9.2 Wanneer u er met ons niet uitkomt dan kunt u ook een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Kijk daarvoor op ww.autoriteitpersoonsgegevens.nl.